Αποκάλυψη «βόμβα» για τα «προσφυγόπουλα» στα Ελληνικά σχολεία


Ôçí éåñÞ ÇìÝñá ôçò Áóïýñá, êïñýöùóç ôïõ ðÝíèïõò ãéá ôï ìáñôýñéï ôïõ éìÜìç ×ïõóåÀí, åããïíïý ôïõ ðñïöÞôç ÌùÜìåè, ôéìïýí ïé óéßôåò ìïõóïõëìÜíïé óôïí ÐåéñáéÜ, Ôñßôç 4 Íïåìâñßïõ 2014. (EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Βάζουν τα προσφυγόπουλα στα σχολεία για να τα δώσουν Ελληνική Iθαγένεια.. Δείτε τον νόμο που ψήφισαν τον Ιούλιο για να μας αποτελειώσουν, όταν το προσφυγόπουλο θα πάει σε Ελληνικό σχολείο θα γίνει Έλληνας σε λίγα χρόνια ιδού λοιπόν γιατί φαγώθηκαν οι προδότες να τα βάλουν στα σχολεία, η νέα τάξη δίνει τις εντολές και οι προδότες πολιτικοί μας με φασιστικό τρόπο τις εκτελούν. ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ
Continue reading «Αποκάλυψη «βόμβα» για τα «προσφυγόπουλα» στα Ελληνικά σχολεία»